Návštěvní řád kostela

 

 

Kostel je místem modlitby, vzácným odkazem našich předků a jedinečnou kulturní památkou. Všichni návštěvníci kostela jsou srdečně vítáni, prosíme však, aby svým chováním respektovali jeho posvátný charakter a zvláštní určení tohoto místa.

 

Uvnitř kostela je každý přítomný povinen zachovávat pokyny zodpovědných osob (kněze, kostelníka či jimi pověřených osob) a ustanovení tohoto návštěvního řádu.

 

Do kostela nemají přístup:

 • osoby, které jsou pod vlivem alkoholu či návykových a psychotropních látek
 • osoby v nedostatečném, znečištěném či zapáchajícím oděvu
 • osoby nerespektující základní hygienické a společenské normy a představující zdravotní či jiné riziko pro ostatní účastníky bohoslužeb
 • osoby se zvířaty vyjma slepeckých či asistenčních psů


V prostoru kostela není dovoleno:

 • kouřit a konzumovat jakékoliv potraviny či nápoje
 • rušit ostatní návštěvníky kostela žebráním, hlučným, agresivním či jinak nevhodným chováním
 • konat prohlídky kostela během bohoslužeb a vstupovat do vyhrazených prostor
 • prodávat jakékoliv zboží, rozdávat reklamní předměty nebo tiskoviny či konat jakoukoli propagaci
 • poškozovat mobiliář kostela či samotný chrám
 • narušovat posvátné ticho chrámu hlasitým hovorem, zpěvem, hrou na hudební nástroje apod. (při vstupu do kostela je třeba vypnout zvonění mobilních telefonů)
 • fotografovat osoby (účastníky bohoslužeb), a fotografovat interiér kostela za pomoci stativu
 • pořizovat obrazový či zvukový záznam bez souhlasu místního faráře

 

 

Osoby nedodržující tento návštěvní řád budou vyzvány k opuštění prostoru kostela. V případě vážného porušení ustanovení tohoto návštěvního řádu či nerespektování pokynů osob zodpovědných za jeho dodržování bude věc předána do kompetence Policie.

 

Děkujeme Vám za návštěvu.

(Vydalo Biskupství litoměřické)Dokument ke stažení